Frågor och svar

Allm\änt om Internetkontoret
Tekniska rekommendationer f\ör Internetkontoret
Funktionalitet f\ör Internetkontoret
S\äkerhet f\ör Internetkontoret

Allm\änt om Mobilbanken
Tekniska rekommendationer f\ör Mobilbanken
Funktionalitet f\ör Mobilbanken

S\äkerhet f\ör Mobilbanken

Kontaktuppgifter

Allm\änt om Internetkontoret

N\är \är Internetkontoret \öppet?
\Ålandsbankens Internetkontor \är \öppet dygnet runt, alla dagar i veckan.

Hur l\änge m\åste jag v\änta innan jag loggas in p\å Internetkontoret?
Det \är flera orsaker som p\åverkar en inloggning. Mycket beror p\å din datorutrustning och vilken \överf\öringshastighet ditt modem har (rekommenderas minst 28,8 kbps), samt hur stor belastning det \är p\å n\ätet.

Hur mycket kostar det att anv\ända Internetkontoret?
Det kostar ingenting att anv\ända Internetkontoret, tj\änsten \är f\ör n\ärvarande gratis. Fr\ån och med den 1 september inf\örs en avgift p\å 75 kronor/m\ånad f\ör digitala tj\änster (Internetkontoret och Mobilbanken). Avgiften ing\år i tj\änstepaketen Premium och Private Banking.\ 

Tekniska rekommendationer f\ör Internetkontoret

Vilka webbl\äsare rekommenderas f\ör Internetkontoret?
Webbplatsens utseende har testats i flera webbl\äsare. Av s\äkerhetssk\äl rekommenderar vi den senaste versionen av webbl\äsare eftersom programleverant\ören hela tiden r\ättar till sk\önhets- och s\äkerhetsfel som kan vara olika allvarliga.

Med PC rekommenderar vi

  • Internet Explorer, senaste versionen
  • Mozilla Firefox, senaste versionen
  • Google Chrome, senaste versionen

Med Mac OS X rekommenderar vi

  • Firefox, senaste versionen
  • Apple Safari, senaste versionen
  • Google Chrome, senaste versionen

Hur vet jag vilken Webbl\äsare jag anv\änder?
Om du g\år in under Hj\älp/Help och v\äljer \"Om Internet Explorer/Firefox/Google Chrome\" ser du vilken webbl\äsare och version du har idag.

Funktionalitet f\ör Internetkontoret

Kan jag skriva ut en sida?
L\ängst ner p\å de flesta sidorna finns en l\änk Skriv ut denna sida. Om du inte hittar l\änken kan du anv\ända webbl\äsarens utskriftsfunktion, Arkiv \– Skriv ut.

Kan jag hatera bilagor i Internetkontoret?
Ja, bilagor i de vanligen f\örekommande formaten (MS Office, Open office, .pdf mfl.) g\år att skicka samt ta emot p\å Internetkontoret.

Vad betyder fr\ågetecken-ikonen ?
Om du klickar p\å ikonen med ett fr\ågetecken (?) f\år du upp en hj\älptext som beskriver de olika funktionerna f\ör den sida som visas.

Hur fungerar listan Godk\änn mina betalningar?
N\är du registrerat och godk\änt en betalning l\äggs den till listan Godk\änn mina betalningar. I listan visas alla betalningar som du registrerat men \ännu inte bekr\äftat till banken. Dessa kan \även anpassas enligt registreringsdag, f\örfallodag samt vilket konto betalningen dras fr\ån. Man kan \även visa dem antingen i en stigande eller fallande ordning. Detta f\ör att kunna f\å en \överblick som passar just dig. Betalningarna bekr\äftas till banken genom att du anger en kod enligt given position fr\ån din kodtabell.

Kan jag sortera mina konton?
Javisst, klicka p\å Anpassa konton nedanf\ör kontolistan och g\ör dina egna inst\ällningar. Du kan \även sortera och namnge dina konton under Mitt Engagemang och menypunkten Inst\ällningar, v\älj Namnge och Anpassa konton.

Kan jag sortera mina transaktioner?
Javisst, klicka p\å transaktionslistans rubriker eller ikonen ovanf\ör transaktionslistan och anpassa sorteringen efter dina egna \önskem\ål.

Kan jag \ändra namnet p\å ett konto i Internetbanken?
Javisst, klicka p\å Anpassa konton under kontolistan och byt ut kontonumret mot ett eget namn. Du kan ocks\å \ändra namn p\å dina konton i funktionen Namnge och anpassa konton som du hittar under fliken Mitt engagemang och Inst\ällningar.

Vad \är ett mottagarregister?
D\är l\ägger du in uppgifter om dina egna betalningsmottagare som du ofta g\ör betalningar till. Mottagarens uppgifter kan sen l\ätt h\ämtas n\är du registrerar en ny betalning.

Vad menas med betalningstyp?
Det \är en f\örklaring till vilken typ av betalning som du eller n\ågon annan utf\ört, Bankgiro, Plusgiro eller \Överf\öring.

Hur registrerar jag en \Återkommande betalning?
Fyll i alla uppgifter f\ör betalningen och g\å l\ängst ner i bilden och v\älj period. Fyll i sista giltighetsdag om du vill att den \återkommande betalningen skall upph\öra ett visst datum.

Beh\över jag godk\änna en snabb\överf\öring mellan mina konton med en eng\ångskod?
Nej, eftersom det \är en \överf\öring mellan dina egna konton i \Ålandsbanken beh\över du inte bekr\äfta dessa \överf\öringar med en eng\ångskod.

Hur l\ångt tillbaka kan jag se mina transaktioner?
Du kan v\älja att se transaktioner 18 m\ånader tillbaka i tiden.

Hur fungerar Saldotj\änst via SMS eller e-post?
Du kan l\ätt h\ålla reda p\å kontosaldot och h\ålla koll p\å n\är n\ågot viktigt h\änder p\å kontot genom att aktivera ett Saldobesked eller Saldolarm. Informationen om ditt konto kan du v\älja att f\å till din mobiltelefon eller till din e-post.

Hur f\år jag ett eget anv\ändar-ID, l\ösenord och en egen kodtabell?
Du m\åste vara kund hos \Ålandsbanken och ha ett avtal med banken om Digitala tj\änster f\ör att anv\ända Internetkontoret. Om du inte redan \är kund i banken kan du bli det genom att fylla i formul\äret Bli kund.

Vilka konton kan jag ansluta till Internetkontoret?
F\ör betalningar kan du ansluta dina Baskonton. Konton som du har dispositionsr\ätt f\ör kan ocks\å anslutas b\åde f\ör betalningar och f\ör upplysningar. Du ser \även dina Fastr\äntekonton p\å Internetkontoret.

Hur \ändrar jag \övre beloppsgr\äns f\ör betalningar?
Om du \önskar \ändra den \övre beloppsgr\änsen f\ör betalningar per dygn s\å ber vi dig kontakta v\år kundservice genom att klicka p\å fliken Kundservice och Skapa meddelande n\är du \är inloggad eller ring oss p\å telefon 0771-415 415.

Hur \ändrar jag mina adressuppgifter?
Din adress uppdateras automatiskt via folkbokf\öringsregistret. Om du vill \ändra adress till en tillf\ällig utskicksadress v\änligen skicka ett skriftligt meddelande till \Ålandsbanken Sverige AB, 107 81 Stockholm.

Hur \ändrar jag mina andra kontaktuppgifter?
Har du bytt telefonnummer eller e-postadress, d\å \ändrar du dessa uppgifter sj\älv under fliken Mitt engagemang och Min profil. \Ändra uppgifterna och klicka p\å knappen Spara.

Hur avslutar jag mitt avtal med Internetkontoret?
Om du \önskar avsluta ditt avtal om \Ålandsbankens digitala tj\änster s\å ber vi dig kontakta kundservice genom att klicka p\å fliken Meddelanden och Skriv meddelande d\å du \är inloggad eller p\å telefon 0771-415 415 och uppge dina \önskem\ål.

Vad kostar kontoutdrag f\ör ett konto?
Kontoutdrag som du h\ämtar sj\älv i Internetkontoret \är avgiftsfria. F\ör kontoutdrag som skickas per post debiterar banken en avgift enligt g\ällande prislista.

Varf\ör blev inte mitt betalnings- eller \överf\öringsuppdrag utf\ört?
Om din betalning p\å f\örfallodagen inneh\åller felaktigheter eller om det saknas t\äckning p\å ditt konto f\ör betalningen/\överf\öringen, utf\örs inte betalningen/\överf\öringen. Betalningen/\överf\öringen visas som en Avvisad betalning/\överf\öring i funktionen Kommande betalningar. Du f\år \även ett meddelande till ditt Internetkontor med information om det avvisade betalningsuppdraget.

S\äkerhet f\ör Internetkontoret

Hur anv\änder jag anv\ändar-ID, l\ösenord och kodtabellen?
I samband med att du tecknar avtal om Digitala tj\änster f\ör anv\ändning av Internetkontoret f\år du ett unikt anv\ändar-ID. F\örutom anv\ändar-ID erh\åller du ett eng\ångsl\ösenord och en kodtabell. Eng\ångsl\ösenordet ska du byta till ett personligt l\ösenord f\örsta g\ången du loggar in . Efter att du angett ditt personliga l\ösenord ombeds du att ange en kod enligt given position fr\ån din kodtabell. Koderna i kodtabellen anv\änds slumpm\ässigt enligt den position som banksystemet ger dig.

F\örvara alltid anv\ändar-ID, l\ösenordet och kodtabellen s\äkert och separat ifr\ån varandra!

Hur skyddar jag min digitala underskrift?
Eftersom anv\ändar-ID, l\ösenord och eng\ångskoderna bildar din digitala underskrift, ska du komma ih\åg f\öljande:

- f\örvara anv\ändar-ID, l\ösenord och kodtabell omsorgsfullt och p\å olika st\ällen
- skriv inte ner anv\ändar-ID och/eller l\ösenord p\å s\ätt som g\ör de l\ätt att identifiera, utan l\är de utantill
- kontrollera regelbundet att kodtabellen \är i s\äkert f\örvar
- \överl\åt inte den digitala underskriften eller delar av den till andra

Banken ber aldrig dig att uppge den digitala underskriften eller delar av den per e-post, inte heller kontaktar banken dig via andra kanaler och ber om den digitala underskriften eller delar av den.

Vad g\ör jag om jag har tappat bort mitt anv\ändar-ID, l\ösenord eller kodtabellen?
Du kontaktar oss antingen genom att skicka e-post till Kundservice[at]alandsbanken.se eller ringa 0771-415 415.

Mitt l\ösenord fylls i automatiskt, hur avinstallerar jag den funktionen?
I olika webbl\äsare finns en funktion som kompletterar l\ösenord, webbadresser och formul\är automatiskt. F\ör att hindra detta beh\över du \ändra webbl\äsarens inst\ällningar.

Vad g\ör jag om mitt anv\ändar-ID eller l\ösenord \är sp\ärrat?
Du kontaktar oss antingen genom att skicka e-post till Kundservice[at]alandsbanken.se eller ringa 0771-415 415.

Hur sp\ärrar jag mitt anv\ändar-ID eller kodtabellen?
Du kan sp\ärra tillg\ången till ditt Internetkontor genom att kontakta Bankens sp\ärrservice p\å telefon 08-695 17 01 (fr\ån utlandet +46 8 695 17 01). Tj\änsten \är \öppen dygnet runt. Dagtid kan du \även kontakta \Ålandsbanken antingen genom att skicka e-post till Kundservice[at]alandsbanken.se eller ringa 0771-415 415.

Varf\ör \är min session med Internetkontoret pl\ötsligt bruten?
Din session med banken st\ängs automatiskt ner efter en viss tid ifall du inte varit aktiv. Detta g\örs av s\äkerhetssk\äl f\ör att skydda dina bankaff\ärer. F\ör att koppla upp f\örbindelsen igen m\åste du p\å nytt ange ditt anv\ändar-ID, l\ösenord och kod enligt given position fr\ån din kodtabell.

Vad skall jag t\änka p\å om jag loggat in p\å Internetkontoret fr\ån en dator som anv\änds av flera personer?
Logga ut, t\öm datorns cache och st\äng alla webbl\äsarf\önster d\å du slutat anv\ända Internetkontoret.

Webbl\äsarna har ett cacheminne f\ör att g\öra det snabbare att ladda sidor p\å nytt. Webbl\äsaren sparar sidorna du anv\änt i datorns cacheminne. Internetkontorets sidor kan ocks\å sparas i datorns cache, d\är de kan hittas t.ex. med knappen backsteg (Backspace), n\är n\ågon annan anv\änder samma dator p\å till exempel ett bibliotek, l\äroinr\ättningar, n\ätcaféer osv. Ett bra tips d\å du anv\änder en allm\än dator \är att anv\ända webbl\äsarens surfa-anonymt-funktion (inPrivate Browsing, Private browsing, Ingognitol\äge), d\å sparas inte din sidhistorik.

Cacheminnet och webbl\äsarhistoriken kontrolleras p\å olika s\ätt i olika webbl\äsarprogram. Du kan testa tangentkombinationen Ctrl+Shitf+Del, som direkt \öppnar menypunkten om att ta bort webbhistorik i de flesta webbl\äsare.

Microsoft Edge
V\älj Mer\ (...)\ \> Inst\ällningar. V\älj sedan V\älj vad du vill radera under Radera webbdata och markera kryssrutorna f\ör den information som du vill ta bort.

Internet Explorer
V\älj menyn Verktyg/Tools och Ta bort webbhistorik.../Delete Browsing History... och v\älj Tidigare bes\ökta webbplatser/History samt v\älj Ta bort/Delete.

Mac Safari
V\älj fr\ån Safari menyn alternativet Nollst\äll Safari.

Firefox
V\älj menyn Historik/History, v\älj Rensa ut tidigare historik.../Clear recent history... v\älj All historik/Everything i f\ältet Tidsintervall att ta bort/Time range to clear och v\älj Ta bort/Clear Now.

Google Chrome
V\älj menyn Anpassa (hamburgarmeny, tre liggande streck, uppe till h\öger). V\älj Historik och Rensa webbinformation.

Hur vet jag att linjen mellan min dator och Internetkontoret \är s\äker?
\Ålandsbanken anv\änder en s\äkerhetsteknik som \är allm\änt f\örekommande hos banker och \övriga akt\örer p\å Internet. Tekniken kallas SSL och \är en v\ärldsomsp\ännande standard. \Ålandsbanken Internetkontor anv\änder 128 bitars SSL-kryptering. Du kan se i webbl\äsarf\önstret att krypteringen \är aktiv d\å ett l\åst h\ängl\åst visas.

Du kan kontrollera att certifikatet i servern tillh\ör \Ålandsbanken genom att dubbelklicka p\å l\åsikonen.

Varf\ör anv\änds en tempor\är cookie?
\Ålandsbanken anv\änder en cookie f\ör att kunna kontrollera och identifiera din session med v\årt Internetkontor. Internetkontoret anv\änder endast en tempor\är cookie som inte sparas p\å din dator. Utan cookie fungerar inte \Ålandsbankens Internetkontor.

Allm\änt om Mobilbanken

N\är \är Mobilbanken \öppet?
\Ålandsbankens Mobilbank \är \öppet dygnet runt, alla dagar i veckan.

Hur kommer jag ig\ång?
Det \är enkelt att ladda ner appen och komma ig\ång:

  1. S\ök p\å \Ålandsbanken mobilbank i n\ågon av appbutikerna App Store eller Google Play beroende p\å vad du har f\ör mobiltelefon.
  2. V\älj appen och installera den. Du kan beh\öva ditt l\ösenord till appbutiken.
  3. Logga in med ditt anv\ändar-ID, l\ösenord och kod fr\ån din kodtabell. N\ästa g\ång du loggar in beh\över du bara ange ditt l\ösenord. L\ösenordet som g\äller f\ör Mobilbanken \är samma l\ösenord som du sj\älv har valt och anv\änder f\ör att logga in med till Internetkontoret.

Hur mycket kostar det att anv\ända Mobilbanken?
Det kostar ingenting att anv\ända Mobilbanken, tj\änsten ing\år i bankens digitala tj\änster som \är avgiftsfria. Fr\ån och med den 1 september inf\örs en avgift p\å 75 kronor/m\ånad f\ör digitala tj\änster (Internetkontoret och Mobilbanken). Avgiften ing\år i tj\änstepaketen Premium och Private Banking.\ T\änk p\å att det kan tillkomma avgifter f\ör internettrafik och telekommunikation hos din mobiloperat\ör.

Tekniska rekommendationer f\ör Mobilbanken

Vilka \är de tekniska kraven f\ör att anv\ända Mobilbanken?

Mobilbanken \är utvecklad f\ör iOS och Android. Den \är optimerad f\ör den senaste och den n\äst senaste st\örre releasen av respektive operativsystem.

Vi rekommenderar av s\äkerhetssk\äl att du anv\änder de senaste versionerna av operativsystemen eftersom tillverkarna hela tiden r\ättar till s\äkerhetsfel. Vi rekommenderar \även att du uppdaterar appen s\å fort nya versioner av den finns tillg\ängliga i appbutikerna.

Fungerar Mobilbanken \även p\å surfplattor?
Ja, \även om appen i f\örsta hand \är optimerad f\ör mobiltelefoner fungerar den \även p\å iPad- och Android-surfplattor. Vill du ha tillg\ång till det st\örre utbudet av tj\änster som v\årt Internetkontor erbjuder kan du logga in p\å Internetkontoret via din surfplattas webbl\äsare.

Fungerar Mobilbanken \även n\är jag \är utomlands?
Ja, appen fungerar \även utomlands. T\änk p\å att din teleoperat\ör kan debitera extra avgifter f\ör internettrafik n\är du \är utomlands.

Funktionalitet f\ör Mobilbanken

Vad kan jag g\öra via Konton?
Du kan se dina konton och transaktioner upp till 13 m\ånader tillbaka i tiden. Du ser \även detaljuppgifter om respektive konto och transaktion.

Vad \är Snabbsaldo och hur fungerar det?
Snabbsaldo ger dig m\öjlighet att i utloggat l\äge p\å Mobilbankens inloggningssida se tillg\ängligt belopp p\å det konto som du sj\älv har valt att ska synas. Du aktiverar funktionen och v\äljer konto via Inst\ällningar i appen.

Vad kan jag g\öra via Placera?
Du kan se dina dep\åer och dina fondkonton via Placera. Klicka dig vidare och att se ditt innehav och \även detaljer f\ör varje enskilt v\ärdepapper eller fond. Som dep\åkund har du tillg\ång till v\åra b\örs- och finanstj\änster. Via Kurslistor kan du s\öka bland v\ärdepapper p\å en m\ängd b\örser. Via Index har du m\öjlighet att f\ölja med utvecklingen p\å n\ågra av v\ärldens st\örsta b\örser. Nyheter ger dig m\öjlighet att l\äsa aktuella b\örsnyheter.

Vad kan jag g\öra via Meddelanden?
Via Meddelanden kan du se inkomna meddeladen fr\ån banken och skicka nya meddelanden till Kundservice eller din r\ådgivare. Du kan ocks\å se bilagor i meddelandena.

Vad kan jag g\öra via Betala och \överf\öra?
Du kan g\öra BG/PG-betalningar, konto\överf\öringar och egna \överf\öringar. Via Betala till favorit, som \är en unik funktion f\ör Mobilbanken, har du m\öjlighet att g\öra betalningar till BG/PG-nummer och kontonummer \även utan din kodtabell. N\är du g\ör betalningar har du ditt mottagarregister till hj\älp. Nya mottagare sparas i mottagarregistret per automatik.

Hur godk\änner jag en betalning eller en \överf\öring?
N\är du har registrerat en betalning eller en \överf\öring och klickat p\å L\ägg till betalning s\å l\äggs den i listan f\ör betalningar att godk\änna. N\är du har registrerat alla dina betalningar \är det dags att kontrollera och skicka in dem till banken. Du klickar d\å p\å Godk\änn betalningar h\ögst upp i formul\äret, alternativt p\å Godk\änn betalningar i Betala och \överf\öra-menyn. Du verifierar och skickar in dina betalningsuppdrag till banken genom att ange kod fr\ån din kodtabell och klicka p\å Godk\änn. F\ör att skicka in enstaka betalningsuppdrag avmarkerar du de \övriga genom att klicka bort markeringen i rutan f\öre mottagarnamnet.

Finns det n\ågon beloppsgr\äns f\ör transaktioner som g\örs via appen?
Ja, det finns en \övre beloppsgr\äns per dygn. Gr\änsen \är den samma som du har valt f\ör Internetkontoret och gr\änsen g\äller f\ör betalningar b\åde fr\ån Internetkontoret och Mobilbanken. Du hittar beloppsgr\änserna per konto i ditt avtal f\ör digitala tj\änster. Du kan ocks\å kontakta Kundservice f\ör att kontrollera vilken beloppsgr\äns du har valt. Egna \överf\öringar omfattas inte av \övre beloppsgr\änsen. Du kan \ändra den \övre beloppsgr\änsen per dygn genom att kontakta Kundservice.

Vad \är Betala till favorit och hur fungerar det?
I funktionen Betala till favorit kan du g\öra BG/PG-betalningar eller konto\överf\öringar till utvalda mottagare utan att ange kod fr\ån kodtabell. Det ger dig m\öjlighet att snabbt och enkelt g\öra betalningar till mottagare du ofta betalar till. Betalningar till favoritmottagare l\äggs inte i listan f\ör betalningar att godk\änna utan skickas separat till banken n\är du godk\änner dem. N\är du l\ägger upp mottagaren som favorit i mottagarregistret ska du godk\änna mottagaren med en kod fr\ån kodtabellen. Funktionen Betala till favorit finns endast tillg\änglig via Mobilbanken (ej Internetkontoret).

Kan jag se och godk\änna inkomna e-fakturor i Mobilbanken?
Nej du m\åste du bes\öka v\årt Internetkontor f\ör att se och godk\änna e-fakturor samt l\ägga upp nya anslutningar.

Kan jag l\ägga upp och se mina autogiromedgivanden i Mobilbanken?
Nej du m\åste bes\öka v\årt Internetkontor f\ör att kunna l\ägga upp, \ändra eller ta bort samt se dina autogiromedgivanden beh\över du logga in till Internetkontoret.

Vilka inst\ällningar kan jag g\öra?
Du kan g\öra flera olika typer av personliga inst\ällningar i Mobilbanken. Inst\ällningar som du redan har gjort p\å Internetkontoret kommer med till Mobilbanken, och n\är du g\ör ny eller \ändrar en befintlig inst\ällning i Mobilbanken kommer den automatiskt med till Internetkontoret.
Snabbsaldo: Aktivera funktionen f\ör att f\å m\öjlighet att se tillg\ängligt belopp p\å ett konto direkt i menyn utan att beh\öva logga in i appen. V\älj p\å eller av och markera sedan det konto du vill visa. Du kan n\är som helst avaktivera Snabbsaldo. Snabbsaldo \är en unik funktion f\ör Mobilbanken.
Kontoinst\ällningar: V\älj vilka konton och l\ån som ska visas i \översiktsbilderna. Du kan v\älja vilket konto du vill att ska vara f\örvalt konto f\ör betalningar. Du kan ocks\å ge egna namn till dina konton och l\ån.
Byt l\ösenord: Du kan n\är som helst byta ditt personliga l\ösenord, du verifierar det med en kod fr\ån din kodtabell.
Byt kodtabell: N\är banken har skickat en ny kodtabell till dig kan du aktivera den n\är som helst via Inst\ällningar. Du verifierar kodbytet med en kod fr\ån din befintliga kodtabell.

Kommer det att komma fler funktioner till Mobilbanken?
Vi tittar p\å att integrera andra delar av bankens produktutbud och nya funktioner i Mobilbanken. Ber\ätta g\ärna f\ör oss vad det \är du saknar eller om du har n\ågra andra tips p\å hur vi kan g\öra Mobilbanken \ännu b\ättre. Skicka ett meddelande via appen eller e-post till Kundservice[at]alandsbanken.se.

S\äkerhet f\ör Mobilbanken

\Är Mobilbanken s\äker att anv\ända?
Mobilbanken \är s\äker att anv\ända f\örutsatt att du f\örvarar och anv\änder din mobiltelefon p\å ett s\äkert s\ätt och skyddar ditt anv\ändar-ID, ditt l\ösenord och din kodtabell samt att du f\öljer v\åra anvisningar f\ör s\äkerhet. Kommunikationen mellan mobiltelefonen och banken \är krypterad, och kan d\ärf\ör inte ses av utomst\ående.

Hur skyddar jag min digitala underskrift?
Eftersom anv\ändar-ID, l\ösenord och eng\ångskoderna bildar din digitala underskrift, ska du komma ih\åg f\öljande:

- f\örvara anv\ändar-ID, l\ösenord och kodtabell omsorgsfullt och p\å olika st\ällen
- skriv inte ner anv\ändar-ID och/eller l\ösenord p\å s\ätt som g\ör de l\ätt att identifiera, utan l\är de utantill
- kontrollera regelbundet att kodtabellen \är i s\äkert f\örvar
- \överl\åt inte den digitala underskriften eller delar av den till andra

Banken ber aldrig dig att uppge den digitala underskriften eller delar av den per e-post, inte heller kontaktar banken dig via andra kanaler och ber om den digitala underskriften eller delar av den.

N\är ska jag sp\ärra Mobilbanken och vart v\änder jag mig d\å?
Om Mobilbanken finns registrerad i din mobila enhet och enheten av n\ågon orsak f\örsvinner (tappas bort, stj\äls eller dylikt) ska du kontakta Kundservice p\å telefon 0771-415\ 415 Sp\ärrtj\änst p\å telefon 08-695 17 01. Du kommer d\å att f\å hj\älp med att sp\ärra anv\ändningen av Mobilbanken i den f\örsvunna enheten. Du kommer efter detta forts\ättningsvis att kunna anv\ända Mobilbanken i andra enheter och Internetkontoret precis som vanligt.
Om du har tappat ditt anv\ändar-ID, ditt l\ösenord eller din kodtabell eller misst\änker att n\ågon utomst\ående f\ått k\ännedom om n\ågot av dem eller om du m\ärker att n\ågon obeh\örig anv\änder dem ska du omedelbart kontakta Kundservice p\å telefon 0771-415\ 415 eller Sp\ärrtj\änst p\å telefon 08-695 17 01 f\ör att sp\ärra tillg\ången till dina digitala tj\änster, Internetkontoret och Mobilbanken.

Vad ska jag g\öra f\ör att komma ig\ång igen n\är anv\ändar-ID eller l\ösenord \är sp\ärrat?
Kontakta Kundservice p\å telefon 0771-415\ 415 eller ta kontakt med ditt n\ärmaste \Ålandsbankenkontor s\å hj\älper vi dig.

Vad inneb\är det att avregistrera enheten och n\är ska jag g\öra det?
Du avregisterar enheten genom att v\älja Avregistrera enheten i menyn i Mobilbanken. N\är enheten \är avregistrerad inneb\är det att inloggning f\öljande g\ång beh\över ske genom att uppge alla tre delar i den elektroniska underskriften: Anv\ändar-ID, l\ösenord och kod fr\ån kodtabellen. Avregistrering ska alltid g\öras innan du \överl\åter enheten till n\ågon utomst\ående.

Vad ska jag t\änka p\å om jag anv\änder Mobilbanken p\å en surfplatta eller mobiltelefon som anv\änds av flera personer?
Om enheten anv\änds av flera personer ska du avregistrera enheten via menyn i Mobilbanken innan du l\ämnar enheten ifr\ån dig. N\ästa person kan d\å anv\ända appen genom att logga in med sitt personliga anv\ändar-ID, l\ösenord och kod fr\ån kodtabellen.

Varf\ör blir jag utloggad efter en viss tid?
Din session med banken st\ängs automatiskt ner efter en viss tid ifall du inte varit aktiv. Detta g\örs av s\äkerhetssk\äl f\ör att skydda dina bankaff\ärer. F\ör att koppla upp f\örbindelsen igen m\åste du p\å nytt logga in med ditt l\ösenord.

Beh\över jag logga ut n\är jag \är klar med mina \ärenden?

Ja, logga alltid ut fr\ån Mobilbanken n\är du \är klar med dina \ärenden. D\å har du kontroll \över att banksessionen har avslutats.

Kontaktuppgifter

Vart ska jag v\ända mig om jag beh\över hj\älp?
Om du har problem eller fr\ågor \är du v\älkommen att ta kontakt med Kundservice p\å telefon 0771-415 415. Vi har \öppet m\åndag-fredag 8.30-18.00. Du kan ocks\å skicka e-post till Kundservice[at]alandsbanken.se eller anv\ända meddelandefunktionen p\å Internetkontoret eller i Mobilbanken.

Vart ska jag v\ända mig om jag vill ge feedback?
Ber\ätta g\ärna f\ör oss vad det \är du saknar eller om du har n\ågra andra tips p\å hur vi kan g\öra Internetkontoret eller Mobilbanken \ännu b\ättre. Ta kontakt med Kundservice p\å telefon 0771-415 415. \öppet bankdagar 8.30-18.00. Du kan ocks\å skicka e-post till Kundservice[at]alandsbanken.se eller anv\ända meddelandefunktionen p\å Internetkontoret eller i Mobilbanken.