Sekretess och juridik

Cookie policy

Som en följd av den nya lagen om elektronisk kommunikation informeras här om hur Ålandsbanken använder cookies.

En cookie är en textfil som lagras på din dator. Det finns två typer av cookies, den ena används för besöksstatistik och lagras på din dator. Denna används för att känna igen dig som en återkommande besökare nästa gång du besöker Ålandsbankens hemsida. Den andra typen är så kallade session cookies som skickas mellan din dator och servern för att koppla information om exempelvis vilket språk du valt, dessa cookies lagras temporärt på din dator och försvinner så snart du stänger webbläsaren.

När man loggar in på Internetkontoret så skapas en cookie. Cookien innehåller information som unikt identifierar användaren. Cookien kommer därefter att skickas av webbläsaren varje gång man besöker en sida eller uppdaterar en sidas information. Internetkontoret använder alltså cookien för att identifiera vem som ville ha sidan och om den personen har tillstånd att få den. När man loggar ut, eller om man automatiskt blir utloggad, sätts en ny cookie men denna gång utan någon information som identifierar användaren. Detta medför att man måste logga in med namn och lösenord nästa gång man besöker tjänsten. Tjänsten använder cookies på webbplatsen för att underlätta för dig som användare och inte för att registrera information om dig som enskild användare eller i något annat syfte som skulle kunna hota din integritet.

Du kan undvika cookies genom att stänga av dem i inställningarna för webbläsaren, instruktioner om detta hittar du på respektive leverantörs hemsida.

Hur vi använder dina personuppgifter

Ålandsbanken behandlar dina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (PuL) och andra tillämpliga regler, exempelvis lagen om bank- och finansieringsrörelse, vilket betyder att vi värnar om både banksekretessen och ditt integritetsskydd.

Dina personuppgifter behandlas enbart i samband med bankens tjänster och verksamhet. Uppgifterna får vi av dig, från myndigheternas offentliga register och från kreditupplysningsregister. Dessutom använder vi vårt kundregister i vår egen marknadskommunikation som riktas till bankens kunder. Telefonsamtal mellan banken och bankens kunder kan komma att tas upp på band och lagras.

Vi lämnar inte ut dina uppgifter till utomstående. Om du har gett ditt samtycke eller om en begäran görs med stöd av lag kan dina personuppgifter lämnas ut till utomstående.

Om du vill få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Banken kan du begära detta skriftligt på nedanstående adress. Det är också till den adressen du ska vända dig om du vill begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift. Ålandsbanken Abp (Finland), svensk filial, 107 81 STOCKHOLM.

Villkor för användare

Allmänt
Dessa användarvillkor (hädanefter kallade användarvillkoren) gäller för Ålandsbankens webbplats (hädanefter kallad webbplatsen). En användare godkänner användarvillkoren genom att gå in på webbplatsen och/eller använda den information som tillhandahålls på eller via webbplatsen. Villkor för en produkt eller tjänst har företräde framför användarvillkoren, för den händelse att villkoren för tjänsten eller produkten är oförenliga med användarvillkoren.

Webbplatsen vänder sig uteslutande till personer som inte är förbjudna att ta del av information på webbsidan enligt gällande lagstiftning i de länder där de är medborgare eller bosatta. Du som enligt tillämplig lagstiftning inte är tillåten att ta del av informationen på webbplatsen, eller som är osäker på om du är tillåten att ta del av informationen, ombeds vänligen att lämna webbplatsen. Detta gäller särskilt för personer som befinner sig i Storbritannien, USA, Japan, Kanada eller Australien.

Informationen på webbplatsen härrör från källor som Ålandsbanken bedömer vara tillförlitliga. Ålandsbanken kan inte garantera att informationen är korrekt och kan inte på något sätt hållas ansvarig för skada som kan uppkomma i samband med att information är felaktig eller oriktig. Ålandsbanken är inte förpliktigad att uppdatera informationen på webbplatsen. Informationen och de uppfattningar som tillhandahålls på webbplatsen kan dock ändras utan förvarning.

Användning av webbplatsen
Handel med finansiella instrument involverar en hög grad av risktagande. Tidigare prestationer är inte nödvändigtvis indikativa för framtida prestationer. Information som publiceras på webbplatsen inkluderar inte på något sätt råd eller erbjudande att köpa eller sälja särskilda finansiella instrument. Information från Ålandsbanken på webbplatsen är inte förenad med enskilda användares investeringsmål, finansiella position eller specifika intresse utan är alltid av generell beskaffenhet. Användare av webbplatsen är självständigt ansvariga för investeringsbeslut baserade på information publicerad på webbplatsen. I enskilda fall kan det visa sig vara omöjligt att utföra affärer med finansiella instrument om vilka information är publicerad på webbplatsen och handeln kan då vara begränsad för en specifik grupp av investerare. Användare av webbplatsen uppmuntras att inhämta information om finansiella instrument omnämnda på webbplatsen, beskaffenheten av värdepapperstransaktioner, investeringar, skattefrågor och andra angelägenheter förenade med värdepapperstransaktioner från finansiella rådgivare hos Ålandsbanken Abp (Finland), svensk filial.

Distribution av information om och erbjudande om försäljning av vissa finansiella instrument eller rättigheter beträffande sådana finansiella instrument kan i vissa jurisdiktioner vara begränsad enligt lag. Personer som skaffar sig information om finansiella instrument eller som har intresse i sådana finansiella instrument eller rättigheter beträffande sådana finansiella instrument skall hålla sig underrättade om och observera sådana begränsningar. Ålandsbanken kommer inte att tillhandahålla tjänster och produkter till en person om Ålandsbanken, utan att därför behöva styrka det, anser att tillhandahållandet av tjänster eller produkter kan strida mot lagstiftning eller andra regler i personens hemland eller i något annat land.

Ålandsbanken garanterar inte att funktioner på denna webbplats fungerar utan avbrott eller störningar och ansvarar inte för några sådana avbrott eller störningar. Ålandsbanken ansvarar inte heller för skada som kan uppkomma till följd av det faktum att webbplatsen inte kunnat användas under en kortare eller längre period; vidare ansvarar Ålandsbanken inte för någon skada till följd av användares förlorade investeringsmöjligheter.

Upphovsrätt och varumärken
Ålandsbanken har upphovsrätt till all information publicerad på webbplatsen, såvida inte annat specificerats eller kan härledas från materialets karaktär. Skriftligt medgivande från Ålandsbanken krävs för att publicera, distribuera eller reproducera information som tillhandahålls på webbplatsen. Ålandsbankens kunder får emellertid lagra sådan information för personligt bruk. Informationen på webbplatsen får citeras endast med tydligt angivande av källan och om citatet är förenligt med gällande upphovsrättslagstiftning.

Varumärken eller andra kännetecken som tillhör Ålandsbanken Abp (Finland), svensk filial, eller som tillhör andra företag inom koncernen, får inte användas utan ägarens skriftliga medgivande.

Andra webbplatser och länkar
Ålandsbanken har inte granskat och ansvarar inte för innehållet på tredje parts webbplats eller någon annan webbplats länkad till denna webbplats.

Om inte Ålandsbanken skriftligen har godkänt något annat, måste all information som länkas från Ålandsbankens webbplats öppnas på ett sätt som innebär att informationen inte placeras under en annan webbplats varumärke eller logotyp och/eller inom en annan webbplats ramar.

Tvistlösning
Tvister mellan Ålandsbanken Abp (Finland), svensk filial och användare i anledning av denna webbplats ska uteslutande vara underkastade svenska domstolars jurisdiktion och avgöras enligt svensk lag.

Sidan uppdaterad: 2012-11-15